default layout

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Podmienky používania

Vyhlásenie a súhlas užívateľa

  1. Spoločnosť MEDIA FACTORY Czech Republic as, so sídlom Praha 3, Žerotínova 1133/32, PSČ 130 00, IČ: 26288311 ako poskytovateľ služieb (ďalej len "poskytovateľ") a prevádzkovateľ internetového portálu www.vseovareni.cz (ďalej len "portál") poskytuje užívateľovi sprostredkovateľské služby informačnej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 5 zákona č 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to najmä tým, že užívateľovi umožní uloženie, spracovanie a prevádzkovanie fotografií, obrázkov, textov, videozáznamov a iného obsahu ( ďalej tiež len "obsah") na portáli. Užívateľ prehlasuje a uisťuje poskytovateľa, že nebude portál využívať na výkon svojej alebo cudzej podnikateľskej činnosti.
  2. Užívateľ prehlasuje a uisťuje poskytovateľa, že je výlučným autorom všetkého obsahu, ktorý umiestňuje na portál, že je na umiestnenie obsahu na portál oprávnený a že umiestnením obsahu na portál nedôjde k zásahu do práv či oprávnených záujmov tretích osôb (napr. autorských práv či práva na ochranu osobnosti) ani k porušeniu žiadnych všeobecne záväzných právnych predpisov. Užívateľ sa najmä zaväzuje neumiestňovať na portál obsah pornografický ani obsah akokoľvek propagujúce či inak súvisiace s rasizmom, nacizmom či inými hnutiami smerujúcimi k potláčaniu práv osôb, ako ani žiadny iný obsah, ktorý by zasahoval do ústavne garantovaných práv a slobôd, alebo by inak porušoval všeobecne záväzné právne predpisy.
  3. Prevádzkovateľ nenesie v rozsahu uvedenom v § 5 zákona č 480/2004 Sb. a v súlade s týmto ustanovením zodpovednosť za úkony a postupy užívateľov.
  4. Pojme Ak prevádzkovateľ podozrenie, že obsah ukladaný používateľom na portál je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s pravidlami prevádzkovanie a užívania portálu, prípadne neoprávnene zasahuje do práv tretích osôb, je prevádzkovateľ oprávnený takýto obsah odstrániť či zneprístupniť.
  5. Užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas a oprávnenie použiť všetkého obsahu, ktorý umiestňuje na portál, s tým, že poskytovateľ je oprávnený takto umiestnený obsah užiť všetkými spôsobmi použitia v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona, a to bez obmedzenia z hľadiska územného, časového i kvantitatívneho. Užívateľ ďalej udeľuje poskytovateľovi súhlas na použitie všetkého obsahu, ktorý umiestňuje na portál, tiež v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, najmä ustanovení týkajúcich sa ochrany osobnosti.
  6. Oprávnenie na použitie obsahu sa poskytovateľovi užívateľom podľa predchádzajúceho odseku je poskytovateľ oprávnený v celom rozsahu poskytnúť akejkoľvek tretej osobe.
  7. Užívateľ súhlasí s tým, aby obsah, ktorý umiestňuje na portál, bol ďalej zverejňovaný, upravovaný, ďalej spracovávaný, spojený s iným dielom, zaradený do súborného diela, to všetko podľa výlučnej úvahy poskytovateľa alebo tretej osoby, ktorej poskytovateľ oprávnenie použiť obsahu poskytne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári správcom spoločnosťou MEDIA FACTORY Czech Republic as, so sídlom Praha 3, Žerotínova 1133/32, PSČ 130 00, IČ: 26288311 (príp. jeho zamestnancovi) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý / a svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol / a oboznámený / a, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Účel spracovania osobných údajov

V súlade s § 5 zákona č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely zasielania obchodných oznámení subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, kedy subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané), maximálne však na dobu 5 (päť) rokov. Sumarizované údaje z tohto formulára môže kontrolór na štatistické účely, a topre vnútornú potrebu správcu.

Vyhlásenie správcu

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo inej fyzickej osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

Ako funguje Varíme.sk?

Objavte s nami čaro portálu Varíme! Čo všetko portál ponúka?

hrnce